OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti X SHOP bowling s.r.o. a REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnost X SHOP bowling s.r.o., se sídlem Bílinská 516/4 , 190 00 Praha 9, IČ: 28208960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132840 (dále jen „Prodávající“) tímto zveřejňuje své obchodní podmínky (dále také „OP“), které platí pro nákup Prodávajícím nabízeného zboží v jejím internetovém obchodě – e-shopu na internetových stránkách www.bowlingove-vybaveni.cz (dále jen „Stránky“).  

Tyto OP se přiměřeně použijí i pro nákup zboží v prodejnách Prodávajícího, odpovídá-li tomu povaha vztahu – a to zejména pro úpravu odpovědnosti za vady – reklamací.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipod­mínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.    Všeobecná ustanovení

Kupující realizací objednávky akceptuje tyto OP Prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Zboží Prodávajícím. Vztahy kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. OP vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito OP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

II.    Informační povinnost

Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou Prodávajícím informováni o dále uvedeném:

(1)    totožnosti Prodávajícího, kterým je společnost X SHOP bowling s.r.o., se sídlem Bílinská 516/4 , 190 00 Praha 9, IČ: 28208960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132840, telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uvedeny na Stránkách v odkazu – Kontakty

(2)    označení zboží nebo služby (dále jen „Zboží“) a popis jejich hlavních vlastností je uveden na Stránkách jednotlivě u každého Zboží, popřípadě odkazem – prolinkem na další internetové stránky (výrobce/distri­butora apod.),

(3)    ceně Zboží, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, která je vždy uvedena u jednotlivého Zboží a je konečná,

(4)    způsobu platby včetně případné povinnosti hradit zálohy, který je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů platby za Zboží je na kupujícím a zvolený způsob platby již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího mě­nit,

(5)    způsobu dodání nebo plnění Zboží, který je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů je na kupujícím a zvolený způsob dodání již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího mě­nit,

(6)    nákladech na dodání Zboží, které jsou vždy uvedeny u jednotlivých způsobů dodání, volbou způsobu dodání Zboží kupující zároveň volí a souhlasí s příslušnými náklady – cenou, jež musí uhradit za dodání Zboží,

(7)    údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jak jsou uvedeny dále v těchto OP,

(8)    o tom, že Prodávající uchovává v digitální a chráněné podobě obsah objednávek  vedoucích k uzavření smlouvy o dodávce Zboží s kupujícím, a to včetně kupujícím sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením; kupující je oprávněn kdykoliv požádat o sdělení aktuálně používaných technických prostředků a Prodávající tyto kupujícímu na dotaz sdělí v rozsahu dostatečném pro informovanost kupujícího a neohrožujícím obchodní tajemství a jinou důvěrnost informací Prodávajícího,

(9)    o možnosti odstoupení, kdy kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží ,  a to jak je uvedeno dále, Pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel vyplní <a>Formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel zašle na adresu sídla firmy prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího xshop@xshopbowling.cz

(10)    o tom, že objednávka a další kroky vedoucí k uzavření smlouvy a Stránky takové jsou v českém jazyce,

(11)    o tom, že k uzavření smlouvy dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů – objednáním Zboží prostřednictvím Stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů v rámci objednávkového/e-shopového formuláře a jeho potvrzením/ob­jednáním Zboží na Stránkách,

(12)     v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před potvrzením/odes­láním objednávky kupujícím je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly příslušné údaje zadány,

(13)    o tom, že kupující je oprávněn si v textové podobě kromě objednávky Zboží/ smlouvy na její koupi tzv. stáhnout ze Stránek i znění těchto OP.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto OP odchylují od zákonných ustanovení na ochranu kupujících – spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

III.    Předmět smlouvy a její uzavření

3.1 Kupující má prostřednictvím e-shopu na Stránkách možnost koupit Zboží nabízené Prodávajícím, tj. uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží (dále také „Smlouva“).

3.2 Nákup Zboží prostřednictvím Stránek je Prodávajícím nabízen v rámci své maloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej Zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. V případě, že kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské – ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit a splnit Prodávajícím určené povinnosti vedoucí k uzavření Smlouvy, ke kterému nemusí dojít prostřednictvím Stránek, a to dle volby Prodávajícího.

3.3 K uzavření Smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace Zboží (určení Zboží, velikost, barevné provedení apod.), určení způsobu platby za Zboží, určení způsobu dodání Zboží, specifikace kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy. Kupující je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/pot­vrzením objednávky Zboží zkontrolovat vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná a došlo tím k uzavření Smlouvy s výjimkou dále uvedeného bodu.

3.4 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, který není obvyklý  (množství Zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn žádat kupujícího o autorizaci/pot­vrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem (kromě jejího potvrzení na Stránkách), např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neprovedenou.

3.5 Prodávající umožňuje v oprávněných případech také uzavření Smlouvy prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, než prostřednictvím Stránek, tj. zejména prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím či telefonicky apod. V tomto případě dochází k uzavření Smlouvy až okamžikem, kdy:

(a)    kupující obdrží od Prodávajícího prostřednictvím komunikace na dálku (zejména e-mailové korespondence) shrnutí veškerých podstatných náležitostí Smlouvy, tj. specifikace Zboží, ceny, způsob dodání Zboží, nákladů na dodání Zboží, způsob placení apod., a zároveň

(b)    kupující neodmítne do 24 hodin od obdržení výše uvedeného shrnutí Smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu obchod@xshopbowling.cz (popřípadě jiným způsobem dle kontaktních údajů) s uvedením případného čísla objednávky či jiného Prodávajícím určeného údaje pro identifikaci objednávky.

3.6 Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.

3.7 Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky ochraňující před automatickým (nikoli lidským) vyplňováním formulářů pro objednávky.

3.8 K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím dochází na základě řádného/správného vyplnění objednávkového formuláře ve všech povinných údajích (vyplnění nepovinných údajů je na vůli kupujícího) na Stránkách a  konečného potvrzení/odeslání objednávky kupujícím. Prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přijetí objednávky (zejména prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou kupujícím).

3.9 Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené v objednávce/Smlou­vě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak.

3.10 Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek (a také na prodejnách) a aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněn a po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

3.11 Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude kupujícím dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží:

-    dle specifikace v provedené objednávce/Smlouvě,

-    vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,

-    vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy opraven, je-li to pro daný druh Zboží obvyklé.

–    daňový doklad (faktura) je v papírové podobě vkládána fyzicky do dodávaného balíku se zbožím.

3.12 Na žádost kupujícího je Prodávající povinen mu vydat doklad o zakoupení Zboží s uvedením data prodeje, popisem Zboží, ceny Zboží, místo dodávky, datum dodávky, a to spolu s identifikačními údaji Prodávajícího. Tuto povinnost Prodávající splní také zasláním kopie objednávky Zboží.

3.13 Registrace v e-shopu

K vyřízení objednávky není nutné se zaregistrovat. Registrace vás nezavazuje ke koupi zboží. Nákup zboží je možný učinit i emailem nebo telefonicky – v tomto případě vždy uvádějte název a cenu zboží pro správné a rychlé vyřízení. V pravém sloupci se můžete (ale nemusíte) zaregistrovat jako nový uživatel. Vyplňte požadované údaje a přihlašovací jméno a heslo si dopře zapamatujte. Přihlášením si zjednodušujete proceduru objednávání, neboť Vaše kontaktní údaje jsou pak v databázi a Vy nemusíte vyplňovat při každé objednávce adresy...... Údaje ale můžete kdykoliv změnit. Navíc máte přístup k Vašim minulým objednávkám. Po přihlášení se objeví Vaše přihlašovací jméno v okénku Uživatel a dále postupujte dle návodu viz. výše. Pouze u zadání kontaktních údajů to budete mít bez práce. Nezapomeňte se po ukončení návštěvy v našem internetovém obchodě odhlásit. Opět v pravém sloupečku v okénku Uživatel.

IV.    Místo plnění a dodání

4.1 Místem plnění – dodání Zboží je místo určené kupujícím v objednávce/Smlou­vě. Prodávající dodává na všechny doručovací adresy v ČR, Prodávající dle jeho volby může v rámci Stránek omezit dodávání Zboží mimo ČR.

4.2 Zboží je dodáváno ze skladu Prodávajícího. Adresa skladu je: Bystrá 761/10, 193 00 Praha- Horní Počernice 

4.3 Kontakt v rámci e-shopu: tel.+420 777 21­2 770, mail: obchod@xshopbowling.cz

4.4 Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího doručením Zboží na adresu uvedenou kupujícím (bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).

4.5 V případě, že kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), nabývá třetí osoba práva ke Zboží jeho převzetím (a stává se jeho kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba Zboží odmítne, nabývá práva ke Zboží kupující a Smlouva platí nadále mezi kupujícím a Prodávajícím. Prodá-li kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva.

4.6 Kupující je povinen si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad Zboží (reklamace).

V.    Cena

5.1 Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením Smlouvy (v případě tiskové chyby je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v případě nikoliv zjevné avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází) v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy – konečným potvrzením objednávky.

5.2 Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve připsáním celé kupní ceny za Zboží na účet Prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti na pokladně Prodávajícího, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou.

5.3 Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Zboží, a to včetně veškerých daní, poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak (cena za specifické balení apod.).

5.4 Prodávající není povinen, avšak je oprávněn, doručovat kupujícím fakturu či jiný doklad vztahující se ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny a povinnosti k její úhradě sjednaným mezi Prodávajícím a kupujícím je objednávka/Smlouva.

5.5 Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání Zboží, není-li příslušným právním předpisem stanoveno jinak.

5.6 Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.

VI.    Dodací lhůty

6.1 Prodávající expeduje, tj. odesílá, Zboží ve lhůtě 1–2 dny od přijetí objednávky (je-li zboží dostupné)

6.2 Zboží je dodáváno prostřednictvím kupujícím zvoleného způsobu dodání s tím, že Zboží je předáno vybranému přepravci (způsobu dodání) ve lhůtě pro expedici/odeslání Zboží. Konečná doba na dodání Zboží závisí na kupujícím zvoleném způsobu dodání Zboží. Lhůty pro dodání Zboží jednotlivých dopravců jsou uvedeny na Stránkách, popřípadě na internetových stránkách těchto dopravců. Od momentu expedice je zboží dodáváno do 24h po České republice.

6.3 Lhůta pro expedici/odeslání Zboží začíná běžet ode dne uzavření Smlouvy a v případě volby úhrady ceny za dodání Zboží jiným způsobem než při převzetí Zboží od okamžiku provedení úhrady ceny za dodání Zboží.  

6.4 Lhůta pro expedici může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

6.5 Nemůže-li Prodávající expedovat Zboží v uvedené lhůtě, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu expedice Zboží či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

VII.    Doprava

7.1 Kupující je vedle kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako kupní cenu za Zboží také náklady/cenu za dodání Zboží, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání Zboží.

7.2 Cena za dodání – dopravu Zboží se liší dle kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží.

7.3 Ceny dopravy naleznete ZDE

VIII.    Platba

8.1 Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, tj.

8.2 S kupujícím zvoleným způsobem placení může být spojena cena, kterou je kupující za takto zvolený způsob úhrady kupní ceny zaplatit společně s kupní cenou Zboží.

8.3 Způsoby plateb naleznete ZDE

IX.    Odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, výměna zboží

celé znění naleznete ZDE

X.    Odpovědnost za vady, záruky, uplatnění vad- reklamace

celé znění naleznete ZDE

XI.    Další ujednání

11.1 V případě, že Prodávající poskytne kupujícímu další výhody spojené s koupí Zboží, jako například výměna Zboží v delších lhůtách apod. platí tyto výhody a s tím spojené další povinnosti za podmínek sjednaných při koupi Zboží a podmínek uváděných Prodávajícím v příslušných materiálech.

11.2 Pro uplatňování nároků kupujícího se použijí přiměřeně tomu odpovídající ustanovení těchto OP a popřípadě obvyklé postupy v obchodě použitelné pro realizaci práv kupujícího s přihlédnutím k ochraně kupujícího jako spotřebitele.

11.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy xshop@xshopbowling.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

XII.    Ochrana osobních údajů

12.1 Prodávající bude zpracovávat osobní údaje sdělené mu kupujícími při koupi Zboží a kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí jejich sdělením Prodávajícímu.  Prodávající zpracovává údaje za účelem realizace koupě Zboží a s tím spojených práv a povinností a zároveň pro využití v rámci nabízení Zboží Prodávajícího a jeho koncernových společností (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu apod.). Zároveň kupujicí souhlasí s vystavením a zasláním účtenky (faktury) elektronickou poštou.

12.2 Prodávající bude s těmito údaji nakládat za výše uvedeným účelem v souladu s platnými právními předpisy.

12.3 Osobní údaje může Prodávající převést na servery umístěné mimo ČR nebo do poboček či jiných důvěryhodných společností třetích stran z jiných zemí, které zpracovávají osobní informace.

12.4 K ochraně osobních údajů využije Prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.

12.5 V případě, že má kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Prodávajícího kdykoliv kontaktovat.

12.6 Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího zejména v následujících případech:

(a)    jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován,

(b)    jestliže by rád získali informace o svých osobních údajích, které jsou zpracovávány,

©    jestliže chce své osobní údaje opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit,

(d)    chce nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů,

12.8 X SHOP bowling s.r.o. jako správce zpracovává vše souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek. X SHOP bowling s.r.o. je oprávněno zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž registrovaný zákazník bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.

12.9 Další údaje o ochraně osobních údajů mohou být uvedeny jinde na Stránkách.

XIII.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tyto OP platí ve znění uvedeném na Stránce Prodávajícího v den potvrzení Objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně OP, platí OP již v aktuálním znění.

13.2 Prodávající je oprávněn tyto OP dle svého uvážení měnit s tím, že změna OP bude vždy zveřejněna na Stránce, resp. na Stránce budou vždy uvedeny OP v aktuálním znění. Na Stránce budou také uvedeny OP platné v předchozích obdobích.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Obchodní podmínky platné od 01.03.2017